persoonlijke effectiviteit
verbeteren teamprestaties
organisatie veranderingsprocessen


www.lifovragen.nl www.lifovragen.nl www.lifovragen.nl

Lifo ©

Wat is Lifo©?

Een afkorting van 'Life Orientations'. Een theorie over het menselijk handelen, ontwikkeld door Dr. Allan Katcher en Dr. Stuart Atkins.
De Lifo©-methode is erop gericht prestaties van mensen te optimaliseren en om de sterke kanten van personen die moeten samenwerken te stimuleren. Daardoor ontstaat een beter klimaat voor samenwerking en effectieve probleemoplossing. De Lifo©-methode geeft inzicht in gedragsvoorkeur in gewone en spannings-/conflictsituaties.
Voor meer informatie: www.bcon-lifo.com

Lifo© methode

De normen en waarden waar u zich in uw leven op richt, die belangrijk voor u zijn en bij u passen. Het is een methodiek die wordt gebruikt in het internationale bedrijfsleven.
LIFO© wordt ingezet als instrument: om inzicht in uw eigen voorkeurstijl/persoonlijke communicatie te vergroten en een breder inzicht te geven in de relaties met uw omgeving en hoe die overkomen op die omgeving.

Met behulp van een gestandaardiseerde en getoetste vragenlijst wordt een inventarisatie gemaakt van gedragsvoorkeuren en de onderliggende waardenoriëntatie die de persoon per voorkeur hanteert in de omgang met anderen. Deze worden verwerkt in een uitvoerige profielbeschrijving. Aan de hand van deze inzichten worden strategieën uitgestippeld waarmee men persoonlijke sterkten kan hanteren.

Het doel

De Lifo©-methode is erop gericht de prestaties van individuen en teams te verbeteren. Dit gebeurt door de sterke kanten van mensen die samenwerken te stimuleren, te mobiliseren en te coördineren. Daardoor zal een beter klimaat ontstaan voor samenwerking, doeltreffende besluitvorming en effectieve probleemoplossing. Dit draagt bij tot het streven van organisaties naar verhoogde productiviteit en verbeterde kwaliteit.


De Lifo©-filosofie baseert zich op de vaststelling dat ieder individu zich leert te oriënteren op het leven vanuit een aantal normen, waarden en levensdoelen waarop we ons willen richten. Hierdoor ontwikkelt elk van ons een persoonlijke gedragsstijl die bepalend is voor de manier van optreden en handelen in interactie en communicatie met anderen.

In deze ?voorkeursgedragsstijl? komen in de eerste plaats de sterke eigenschappen van mensen aan het licht. Het gaat er nu om, die eigenschappen bij onszelf en anderen te herkennen en zo nodig verder te ontwikkelen, waardoor we als het ware ons gedrag ?opwaarderen?.

De Lifo©-methode geeft inzicht in de gedragsvoorkeur in gewone en in spannings- of conflictsituaties. Daarbij moeten wij er vooral voor waken dat we in onze sterke eigenschappen niet gaan overdrijven. Dr. Allan Katcher benadrukt dat het overmatig ten toon spreiden van ons voorkeurgedrag nadelige gevolgen kan hebben en contraproductief werkt.

Inzicht in de basisgedragsstijlen

De Lifo©- methode baseert zich op een vragenlijst met behulp waarvan de vier basisgedragsstijlen in kaart worden gebracht. Ieder individu beschikt over de vier stijlen; de mate waarin en de combinatie van de stijlen, maakt elke persoon uniek.

De uitkomsten van de vragenlijsten vormen de bouwstenen van diverse Lifo©- leerprogramma?s waarin de vier stijlen uitvoerig aan bod komen, evenals het onderzoek van de verschillen in gedragsstijlen. Indien gewenst kunt u dit ondersteunen met een persoonlijk schriftelijk Lifo©-rapport.

Om het bovenstaande beter te begrijpen geven wij hieronder enkele voorbeelden van de omslag van sterkte naar zwakte in de vier Lifo©- gedragsstijlen:

STEUNGEVEND/OPGEVEND

Iemand die bekend staat als hulpvaardig heeft soms de neiging als hij/zij ?doorschiet?, zichzelf helemaal weg te cijferen.

BEHEERSEND/OVERHEERSEND

Iemand kan met zoveel zelfvertrouwen aan de slag gaan, dat dit wordt ervaren als autoritair gedrag.

BEHOUDEND/AFHOUDEND

Wie zich gewoonlijk laat leiden door analyse en onderzoek kan doorschieten naar besluiteloosheid.

MEEGEVEND/WEGGEVEND

Men kan zo flexibel zijn in zijn opstelling naar anderen dat dit leidt tot inconsistent handelen.
De Lifo©-methode is een product van Allan Katcher International Inc.